Catanzaro, Italy


Title Type City
Orthodox Church of the Holy Apostle Paul Iglesia Calabria
Saint Elias Orthodox Church Iglesia Calabria
Orthodox Italian language School for foreigners Escuela Calabria
Saint John Chrysostom Orthodox Church Iglesia Gerace
Orthodox Church of Saint Bartholomew Iglesia Catanzaro
Saints Cyril and Methodius Orthodox Church Iglesia Nicastro
Orthodox Church of Saint Dionysius the Areopagite Iglesia Crotone
Orthodox Church of Our Lady of Constantinople Iglesia Cosenza
San Fantino Orthodox Chapel Capilla Corigliano Calabro
Saint Onofrio Orthodox Church Iglesia Vibo Valenzia
Orthodox Monastery of Saint John Theristis Monasterio Bivongi
Orthodox Monastery of Saints Elias the Younger and the Filareto of Ortolano Monasterio Seminara
Orthodox Monastery of Saint Elias the Speleota Monasterio Melicuccà
Orthodox Chapel of San Biagio Capilla Palmi
Saints Elias and Nicephorus of Ortolano Orthodox Church Iglesia Seminara
Saint Gregory Orthodox Church Iglesia Reggio Calabria
Title Type City