Mapsos, Corinthia, Greece


Title Type City
Saint John Orthodox Church Iglesia Mapsos
Saint Nicholas Orthodox Monastery Monasterio Mapsos
Title Type City