Iringa Greek Orthodox School, Iringa, Iringa

Iringa Greek Orthodox School

Información general

Categoría

Escuela

Archidiócesis

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and All Africa

Metrópolis

Archdiocese of Irinoupolis

Sacerdote

Metropolitan Dimitrios

Sacerdote

School Teacher Marieta Foka

Afiliaciones

Quiero agregar esto Escuela en tu personal Lista de Iglesias as: