Saint Dionysius Orthodox Church, Moshi, Kilimanjaro

Saint Dionysius Orthodox Church

Información general

Categoría

Iglesia

Archidiócesis

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and All Africa

Metrópolis

Archdiocese of Irinoupolis

Sacerdote

Hieromonk Ioannis Kihanga

Afiliaciones

Quiero agregar esto Iglesia en tu personal Lista de Iglesias as: