Orthodox World

Saint Irene Chrysovalantou Orthodox Monastery, Karellas Koropiou, Attiki

Información general

Categoría:
Monasterio
Archidiócesis:
Greek Orthodox Church
Metrópolis:
Holy Metropolis of Mesogaia and Lavreotiki
Sacerdote:
Abbess Nymfodora Svokou

Contact Details

Dirección:
Karellas Koropiou, Karellas Koropiou, Attiki, 19400 Greece
Teléfono:
210-6642130
Sacerdote:
[email protected],

Información histórica

Year of Establishment:
2004