Saint Thomas Orthodox Church, Upputhara, Kerala

Saint Thomas Orthodox Church

Información general

Categoría

Iglesia

Archidiócesis

Malankara Orthodox Church

Metrópolis

Diocese of Idukki

Sacerdote

Metropolitan Mathews Mar Theodosius

Afiliaciones

Quiero agregar esto Iglesia en tu personal Lista de Iglesias as: