Orthodox World

Monastery of Saint Dimitri, Kleszczele, Podlaskie

Monastery of Saint Dimitri

Información general

Categoría:
Monasterio
Archidiócesis:
Polish Orthodox Church
Metrópolis:
Diocese of Warsaw and Bielsk
Sacerdote:
Metropolitan Sawa

Contact Details

Dirección:
w. Saki 54, Kleszczele, Podlaskie, 17-250 Poland
Email:
[email protected]
Teléfono:
(85) 681 87 21