Orthodox World

Orthodox Parish of Saint Nectaire, Mons, Hainaut

Orthodox Parish of Saint Nectaire

Información general

Categoría:
Iglesia
Archidiócesis:
Orthodox Archdiocese of Belgium
Sacerdote:
Metropolitan Panteileimon of Belgium
Sacerdote:
Priest Spyridon Tsekouras

Contact Details

Dirección:
Rue des S?urs Noires 2, Mons, Hainaut, 7000 Belgium
Teléfono:
065/31.36.13
Url:
http://www.aartsbisdom.be
Sacerdote:
[email protected]