Orthodox World

Church of the Birth of Saint John the Baptist, Kemi, Lapland

Church of the Birth of Saint John the Baptist

Información general

Categoría:
Iglesia
Archidiócesis:
Finnish Orthodox Church
Metrópolis:
Diocese of Oulu
Sacerdote:
Metropolitan Panteleimon

Contact Details

Dirección:
Lehtokatu 31, Kemi, Lapland, 94100 Finland
Teléfono:
+358 (0)16 261 089
Sacerdote:
[email protected],

Información histórica

Year of Establishment:
1962