Churches in Sarymoldaev, Zhambyl, Kazakhstan


Title City
Nativity of the Blessed Virgin Orthodox Church Sarymoldaev
Title City