Monastery Zavala, Ravno, Hercegovacko-neretvanski Kanton