Orthodox World

Saint Paraskeva Orthodox Church, Belyakovets, Veliko Tarnovo

General Details

Type:
Church
Archdiocese:
Bulgarian Orthodox Church
Diocese:
Diocese of Veliko Tarnovo
Head Priest:
Metropolitan Grigory
Priest:
Fr. Nedyu Nikolov Nedev

Contact Details

Address:
Belyakovets, Belyakovets, Veliko Tarnovo, 5031 Bulgaria
Phone:
06122/334